Methode van open coördinatie

In plaats van bindende wetgeving maakt de EU gebruik van zachte wetgeving en vrijwillige coördinatie op sommige terreinen, bijvoorbeeld op sociaal gebied en op dat van de werkgelegenheid.
Opzet van de methode van open coördinatie is de vaststelling van gemeenschappelijke doelstellingen en richtsnoeren, de vaststelling van indicatoren en van beste praktijken op de terreinen waarop de EU geen of slechtsonly gedeelde bevoegdheid of de bevoegdheid omondertseunende maatregelente nemen heeft.

Noten

Ingevoerd in het kader van het proces van Lissabon

De toekomst

Hoewel werd voorgesteld ze in hetontwerpgrondwetop te nemen, werd ze in het definitieve ontwerp van grondwet niet vermeld.