Gedeelde bevoegdheid

"Een gedeelde bevoegdheid" zou normaal moeten betekenen dat twee verschillende beslissers het recht delen om besluiten te nemen en wetten te maken.
Als de EU en haar lidstaten een bevoegdheid delen, verliest de lidstaat zijn bevoegdheid als de EU beslist regelgevend op te treden. De EU verliest haar bevoegdheid echter niet als één enkele, verschillende of zelfs alle lidstaten regelgevend optreden.
De EU-wetgeving heft aldus de nationale bevoegdheid om wetgevend op te treden op.
De toekomst

In artikel I-13 van het ontwerp van grondwet wordt voorgesteld dat de volgende terreinen gedeelde bevoegdheden worden: de mededingingsregels in de interne markt, de ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid, landbouw en visserij, vervoer, Trans-Europese netwerken, energie, sociaal en werkgelegenheidsbeleid, economische, sociale en territoriale cohesie, milieu, volksgezondheid en consumentenbescherming.

Links

Zie ook Categorieën van bevoegdheden en Conventiewerkgroep over Complementaire Competenties.