Categorieën van bevoegdheden

Het ontwerpverdrag van het Conventie Presidium omvat verschillende categorieën van bevoegdheden.

Exclusieve bevoegdheden

In artikel 12 worden de mededingingsregels in de interne markt, de douane-unie, het gemeenschappelijk handelsbeleid, het monetaire beleid voor de eurolanden, het behoud van de mariene biologische hulpbronnen in het kader van het gemeenschappelijk visserijbeleid en – in bepaalde omstandigheden – de sluiting van internationale overeenkomsten als Exclusieve bevoegdheden omschreven.
Op deze terreinen mogen de lidstaten zelf niet wetgevend optreden.

Gedeelde bevoegdheden

In artikel 13 worden de interne markt, landbouw en visserij, vervoer, Trans-Europese netwerken, energie, bepaalde terreinen van het sociale beleid, economische, sociale en territoriale cohesie, milieu, sommige aspecten van volksgezondheid, consumentenbescherming en de ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid alsGedeelde bevoegdheden omschreven.

Op dit gebied verliezen de lidstaten het recht om wetgevend op te treden als de EU wetgevend optreedt.

Op het gebied van onderzoek, technologie en ontwikkeling, en ruimtevaart kan de EU programma's goedkeuren en actie ondernemen, en kunnen ook de lidstaten dat doen.

Op het gebied van ontwikkelingssamenwerking en humanitaire hulp zal de Unie de bevoegdheid hebben om acties te ondernemen en een gemeenschappelijk beleid te voeren zonder dat die belet dat de lidstaten hun eigen beleid voeren.

Andere

De specifieke rechtsgrondslagen zullen in een derde deel in de grondwet worden opgenomen.