Discriminatie

Article 12 TEC forbids any discrimination on the grounds of nationality (Photo: European Commission)

Artikel 12 TEC verbiedt elke vorm van discriminatie op grond van nationaliteit. De Raad mag regels aannemen om zulke discriminatie te voorkomen door een gekwalificeerde meerderheid en met  mede-beslissing van het Europees Parlement.

Article 13 TEC staat acties toe om te strijden tegen discriminatei gebaseerd op sekse, ras of etnische achtergrong, religie of geloof, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid. De raad beslist door unanimiteit.

Onder het Verdrag van Nice kan over aansporende zaken die niet vragen om de aanpassing van de wetten van lidstaten (harmonisatie) worden besloten door een gekwalificeerde meerderheid in de Raad en mede-beslissing door het Euroepees Parlement.

Om de wetten in de lidstaten consistent (harmonisatie) te maken, zou dat een unanieme beslissing van de lidstaten vragen. DEze artikelen zijn van grondwettelijke aard en beslaan een zeer breed gebied van het leven.

Opmerkingen

De toekomst

Het Europese handvest van fundamentele rechten wil waarschijnlijk de bevoegdheden van het Europese Hof aangaande mensenrechten uitbreiden als dit wettelijk bindend is gemaakt in de Europese grondwet.

Links

http://europa.eu.int/comm/empl......undamental_rights/index_en.htm

http://www.stop-discrimination.info/